Exit Site

Yog hais tias koj yog ib tug neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai, muaj kev pab koj. (Hmong)

KEV PAB RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI

Yog hais tias koj yog ib tug neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai, muaj kev pab koj.

 

COV LUS QHIA THIAB COV KEV PAB RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI

 

Yog thaum muaj xwm ceev, hu 911

 

Lub Chaw Khiav Dej Num Txhawb Cov Kev Vaj Huam Sib Luag

651-201-7300  | 888-622-8799 (Kev pab nyiaj txiag)

651-201-7310  | 800-247-0390  | Cov lus qhia thiab kev xa mus cuag (cov neeg ua hauj lwm siv cov kev pab txhais lus los pab cov neeg hu tuaj)

 

United Way 211

Chaw muab cov lus qhia 24-teev thiab kev pab xa mus cuag

Ntaus 211 los sis 800-543-7709

 

Minnesota Crime Victim Support Line

Xov tooj pab kev kub ceev 24 xaub moos thoob lub xeev rau cov raug tub sab nyiag, xav tau kev pab, ntawv xa mus cuag li cas.

Hu rau 866-385-2699 lossis ntaus ntawv rau 612-399-9977.Nias ntawm no mus rau lubvej xaij.

 

Minnesota Day One Crisis Line

Xov tooj pab kev kub ceev 24 xaub moos rau cov raug txij nkawm tsim txom ntaus, raug quab yuam, thiab raug coj mus muag ua niam ntiav txiv ntiav.

Hu rau 866-223-1111 lossis ntaus ntawv rau 612-399-9995. Nias ntawm no pub rau lub vejxaij.

 

RapeHelpMn.com

Ib lub vej xaij muaj ntaub ntawv pab rau cov raug quab yuam thiab kev pab taw qhia mus cuag tej kev pab cuam twg.Nias ntawm no mus rau lub vej xaij. Nias ntawm no pub rau lub vej xaij.

 

KEV PAB NYIAJ TXIAG

Cov neeg uas raug kev ua phem rau yuav teev tau ib daim ntawv thov kom them nyiaj los kho (claim for reparations)  rau cov nqi uas muaj feem rau qhov kev txhaum cai

Muaj cov nyiaj pab thaum muaj xwm ceev uas yog ib qho me me rau tag nrho cov neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai los them rau cov nqi thaum muaj xwm ceev uas muaj feem rau qhov kev txhaum cai.

 

Tus Neeg Raug Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai Cov Cai

Cov neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai hauv Minnesota muaj cov cai uas nom tswv tsim kev cai lij choj tsim tau los (statutory rights) hais txog kev qhia, kev koom tes, kev them nqi thiab kev tiv thaiv.

Cov neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai uas nws xav hais tias tau ua txhaum nws cov cai lawm los sis ib tug tswv cuab los sis ib lub koom haum hauv txoj cai coj kev ncaj ncees los ntawm kev raug ua phem (criminal justice system) tau ua saib tsis taus lawv yuav nug tau rau ntawm Qhov Chaw Saib Xyuas Txog Xyuam Fai Kev Ncaj Ncees Ntawm Tus Neeg Raug Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai (Crime Victim Justice Unit).

 

Cov Ntawv Qhia Rau Tus Neeg Raug Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai (Crime Victim Brochures)

 

Minnesota Cov Kev Pab (Resources)

 

COV KEV PAB HAUV XEEV THIAB HAUV TEB CHAWS (UA LUS MIS KAS)

Nias ntawm no rau daim ntawv teev tag nrho cov koom haum hauv xeev thiab hauv teb chaws, koom haum hauv tsoom fwv teb chaws, thiab cov lus qhia txog cov clearinghouses uas muaj kev ruaj siab los pab cov teeb meem hais txog tus neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai.

 

COV KAB SAB UAS MUAJ FEEM RAU

 

Advocates, Victims/Survivors Minnesota

Last modified: 7/5/2022